Poolityka prywatności

SŁOWNICZEK
Biuro Rachunkowe PROFIT - PROFIT spółka cywilna Biuro Rachunkowe Renata Kuklińska-Bem, Jarosław Sosna z siedzibą w Skrzyszowie, przy ul. 1 Maja 168, NIP: 6472526511, mail do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych: biuro@profit-sc.com
Klient - obecny oraz potencjalny klient lub kontrahent Biura Rachunowego PROFIT

PODSTAWA PRAWNA
Podstawą prawną przetwarzania przez Biuro Rachunkowe PROFIT danych osobowych w wymienionych celach jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Kodeks Pracy oraz Ustawa o rachunkowości.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

Biuro Rachunkowe PROFIT przykłada dużą wagę do ochrony wszystkich danych swoich Klientów. Zapewniamy, że zarówno dane finansowe, jak i osobowe, traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów.

W związku z wymogami RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prosimy o zapozanie się z poniższą treścią.

Klauzula informacyjna dla pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców:
(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych pracowników oraz osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych z naszą firmą jest Biuro Rachunkowe PROFIT.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw.
 3. Osoby wymienione w p. 1 posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami, jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:
(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w naszej firmie jest Biuro Rachunkowe PROFIT.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji.
 3. Osoby wymienione w p. 1 posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna Klientów Biura Rachunkowego PROFIT:
(zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych Klienta oraz jego pracowników pozostaje firma Klienta, a Biuro Rachunkowe PROFIT jest jedynie procesorem powierzonych mu danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia ofert i nawiązania współpracy, realizacji usług księgowych i kadrowo-płacowych, prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, realizacji obsługi oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
 3. Do realizacji usług księgowych oraz kadrowo-płacowych niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.

 

 • W sytuacjach, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w umowach zawartych z Biurem Rachunkowym PROFIT, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom z nami współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, notariuszom, prawnikom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, firmie prowadzącej szkolenia BHP, ośrodkowi medycyny pracy oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy pomiędzy stronami i rok dłużej po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, a szczególnie do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.