Poznaj nasze usługi

 
PROMOCJA! PROMOCJA! PROMOCJA!
Poleć nasze biuro znanej Ci firmie,
a po podpisaniu z nią umowy,
przydzielimy Ci przez 3 miesiące atrakcyjny rabat.

Cennik usług księgowych ustalane są indywidualnie z każdym Klientem i uzależniony jest od:

 • rodzaju ksiąg podatkowych
 • formy prowadzonej działalności
 • ilości dokumentów księgowych
 • ilości zatrudnionych pracowników
 • stopnia skomplikowania operacji księgowych
 • dodatkowych usług na potrzeby Klienta
 • sporządzenie zasad polityki rachunkowości,
 • sporządzenie zakładowego planu kont wraz z jego wdrożeniem,
 • dokonywanie zapisów w księdze handlowej,
 • wyliczenie zobowiązań jednostki względem US w zakresie podatku dochodowego i VAT,
 • przygotowanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego rocznego tj.: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • na życzenie klienta sporządzanie przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (m.in. ZUS, US),
 • bieżące monitorowanie należności i zobowiązań.
 • prowadzenie zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzenie planu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie na życzenie klienta dowodów wpłat zobowiązań podatkowych.
 • elektronicznie przekazujemy deklaracje do US
 • sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło - na podstawie przedstawionych danych personalnych,
 • sporządzamy listy płac oraz rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzamy imienne karty przychodów pracowników,
 • prowadzimy akta osobowe pracowników
 • prowadzimy karty urlopowe pracowników, karty zasiłkowe i inne dotyczące nieobecności pracownika w pracy,
 • kompleksowo obsługujemy rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, w tym dokonywanie zgłoszenia, wyrejestrowania do ZUS pracowników, ustalenia obowiązku ubezpieczeniowego oraz naliczania składek, sporządzaniu i przekazywaniu deklaracji do ZUS, ustalamy wysokość podatku od wynagrodzeń do US na podstawie list płac i rachunków z umów cywilnoprawnych,
 • jesteśmy w stałym kontakcie z komornikami, w przypadku obciążeń wynagrodzeń pracowników z różnych tytułów,
 • sporządzamy roczne rozliczenia pracowników PIT 11, PIT 40,
 • przygotowujemy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie klienta)

Masz jakieś wątpliwości
dot. obowiązujących przepisów ?

zadzwoń : +48
691 954 164